Het Wilhelmus

Het Nederlandse volkslied,
sinds 1932.

 

Oorspronkelijk gedicht omstreeks 1570, tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).


Vvilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant ghetrouwe
Blijf ick tot inden doot:
Een Prins van Oraengien
Ben ick vrij onuerueert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.

Mijn Schilt en mijn betrouwen
Sijt ghy, O Godt mijn Heer
Op v so wil ick bouwen
Verlaet my nemmermeer:
Dat ick toch vroom mach blijuen
V dienaer taller stont,
Die Tyranny verdrijuen,
Die my mijn hert doorwont.

Oorlof mijn arme Schapen
Die zijn in grooten noot,
V Herder sal niet slapen
Al zijt ghy nu verstroyt:
Tot Godt wilt v begheuen,
Sijn heylsaem Woort neemt aen,
Als vrome Christen leuen,
Tsal hier haest zijn ghedaen.


Uit: Een nieu Guese liede boecxken (1576)

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *