De Appelweg

Ballade in honderd strofen op 4 mei

 

(…)

Tulpen en narcissen, weg van hun bron,
liggen doodstil langs het koude beton.

Vijf witte duiven aan de sokkelvoet
spreiden hun vleugels over zand en bloed.

Vijf witte duiven op het massagraf
sluiten vijf zwarte adelaarsjaren af.

(…)

Ter hoogte van zijn knieën zweeft mijn hoofd,
hij van het leven, ik van de dood beroofd.

We gaan. Achter ons is het pleit beslecht.
Wie neemt dit als genade, wie als recht?

(…)

 

Hans Werkman (geb. 1939)

Ballade (1985) over herdenking op 4 mei bij
kamp Amersfoort

 

 

 

Dutch Training for Ukrainians. Ласкаво просимо!

freepik image


Ласкаво просимо на курси голландської мови!


Курс голландської мови
– NT2

Рівень A1, A2, B1, B2

Покращуйте свої навички голландської мови за допомогою навчального курсу, який підходить саме Вам.

На наших індивідуальних заняттях ми зможемо покращити одну або декілька навичок:

 • aудіювання
 • говоріння та бесіда
 • вимова та інтонація
 • читання
 • письмо
 • розширення словникового запасу
 • знання та розуміння граматики

а також Ви дізнаєтесь більше про голландську культуру.

Ви можете отримати додаткове пояснення матеріалу, що викладається у школі.

Також доступні індивідуальні заняття онлайн!

Ціна: 35 євро за одну годину. (Пакет з десяти уроків коштує 299 євро.)

 

Ми також пропонуємо заняття удвох (група із двох студентів, які займаються за однією програмою уроків).
Такі заняття доступні також онлайн!

Ціна: 25 євро за 1 годину за кожного студента. (Пакет з десяти уроків коштує 215 євро.)

 

 

Підготовка до іспиту — NT2

Чи відчуваєте ви себе добре підготовленим до іспиту? Можливо, так і є. Ретельна та своєчасна підготовка відображається на результатах іспиту.

Чи хотіли б ви отримати цілеспрямовану допомогу досвідченого викладача на додаток до власної підготовки? Ми будемо раді допомогти.

Під час індивідуального навчального курсу ми розглянемо які навички потребують найбільшої уваги і сконцентруємося на них. Ви отримаєте ретельні вказівки та пояснення. Практика з тестовими завданнями та додаткові пояснення до них є частиною навчання. Ви також отримаєте поради як найкраще використати час, відведений на іспит.

 • Інтеграційний іспит (Inburgeringsexamen)A2
 • Державний іспит (Staatsexamen NT2) — B1 (програма I), B2 (програма II)

Також доступні індивідуальні заняття онлайн!

Ціна: 45 євро за одну годину. (Пакет з десяти уроків коштує 399 євро.)

 

Ми також пропонуємо заняття удвох (група із двох студентів, які займаються за однією програмою підготовки до іспиту).
Такі заняття доступні також онлайн!

Ціна: 35 євро за 1 годину за кожного студента. (Пакет з десяти уроків коштує 310 євро.)

 

З BETTER LETTER студенти навчаються в дружній та невимушеній атмосфері.

BETTER LETTER – репетиторство

 • добре структурований
 • швидкий темп
 • різноманітні форми занять
 • мультисенсорний підхід
 • регулярне повторення

Цей підхід також рекомендується для учнів з дислексією.


Хочете дізнатися більше? BETTER LETTER пропонує тестовий урок безкоштовно!

Півгодинний тестовий урок безкоштовний і ні до чого не зобов’язує.

Ми обговоримо, серед іншого, що ви хочете вивчати, як часто ви хочете займатися, коли ви хочете займатися (вдень або ввечері) і коли ви хочете почати. І ви отримаєте пробний урок!

Ви можете зв’язатися з нами, щоб дізнатися, що BETTER LETTER може зробити для вас.

Відгуки

“Я радий, що ходив на заняття. Я чітко помічаю прогрес у моїх розмовних навичках”.

“Щиро дякуємо за вашу допомогу. Я склала всі інтеграційні A2 іспити!”

 

 

Добро пожаловать на курсы голландского языка!

 

Курс голландского языка – NT2

Уровень A1, A2, B1, B2

Улучшайте свои навыки голландского языка с помощью курса, который подходит именно Вам.
На наших индивидуальных занятиях мы сможем улучшить один или несколько навыков:

 • aудирование
 • разговор и беседа 
 • произношение и интонация
 • чтение
 • письмо
 • расширение словарного запаса
 • знание и понимание грамматики

а также Вы узнаете больше про голландскую культуру.

Вы можете получить дополнительное объяснение материала, который преподается в школе.

Также доступны индивидуальные занятия онлайн!

Цена: 35 евро за один час. (Пакет из десяти уроков стоит 299 евро.)

 

Мы также предлагаем занятия вдвоем (группа из двух студентов, которые занимаются по одной программе уроков).
Такие занятие также доступны онлайн!

Цена: 25 евро за 1 час за каждого студента. (Пакет из десяти уроков стоит 215 евро.)

 


Подготовка к экзамену — NT2

Вы чувствуете себя хорошо подготовленными к экзамену? Возможно, так и есть. Тщательная и своевременная подготовка отображается на результатах экзамена.

Хотели бы Вы получить целенаправленную помощь опытного преподавателя дополнительно к самостоятельной подготовке? Мы будем рады помочь.

Во время индивидуального учебного курса мы рассмотрим какие навыки требуют наибольшего внимания и сконцентрируемся на них. Вы получите детальные советы и объяснения. Практика с тестовыми заданиями и дополнительные объяснения к ним являются частью обучения. Вы также получите советы как лучше использовать время, отведенное на экзамен.

 • Интеграционный экзамен (Inburgeringsexamen) — A2
 • Государственный экзамен (Staatsexamen NT2) — B1 (программа I), B2 (программа II)

Также доступны индивидуальные занятия онлайн!

Цена: 45 евро за один час. (Пакет из десяти уроков стоит 399 евро.)

 

Мы также предлагаем занятия вдвоем (группа из двух студентов, которые занимаются по одной программе подготовки к экзамену).
Такие занятие также доступны онлайн! 

Цена: 35 евро за 1 час за каждого студента. (Пакет из десяти уроков стоит 310 евро.)

 


С BETTER LETTER студенты учатся в дружеской и непринужденной атмосфере.

BETTER LETTER – репетиторство

 • хорошо структурированное обучение
 • быстрый темп
 • разнообразные формы занятий
 • мультисенсорный подход
 • регулярное повторение

Этот подход также рекомендуется для учеников с дислексией.

Хотите узнать больше? BETTER LETTER предлагает тестовый урок бесплатно!

Получасовой тестовый урок бесплатный и ни к чему не обязывает.

Мы обсудим, среди прочего, что вы хотите учить, как часто вы хотите заниматься, когда вы хотите заниматься (днем или вечером) и когда вы хотите начать. И вы получите пробный урок! 

Вы можете связаться с нами, чтоб узнать, что BETTER LETTER может сделать для Вас.


Отзывы

“Я рад, что ходил на занятия. Я четко замечаю прогресс в моих разговорных навыках ”.

 “Спасибо большое за вашу помощь. Я сдала все Интеграционные A2 экзамены!”

English Idiom

Series: Vocab Quarterly

 

A Bit of a Natter

“Can you weather the vicissitudes of life?

 Well, I….
I hope you are right as rain.
Live life well, it’s a tall order. Especially in topsy-turvy times.

Let’s face it, you can’t buy what you really  want for love nor money.
But before this gets…ugh…into a shambles… It’s not enough to long for those days of pristine character. Trespasses must be dealt with in the present, eh?
Fair dinkum. You’ve hit the nail on the head. I’m not sure if…but I know what you’re pointing to, Whom you’re pointing to.

 

Wil je Engels leren, je Engels opfrissen of je Engels naar een hoger niveau tillen? Welkom bij de lessen Engels van Better Letter! Je leert dan ook idioom voor formeel en informeel taalgebruik (in de conversation hierboven zit idioom van verschillende taalniveaus).
Zet de stap en geef je Engels een boost. Tevreden studenten gingen je voor.
Vraag je proefles snel aan!


ACTIE 1 januari t/m 31 maart 2024: volg 12 lessen, betaal er slechts 10!

 

 

Dutch Training — NT2

 

Welcome to our Dutch training!

Our aim is to help you improve your language skills.

 

January 1 – March 31, 2024: course of 12 lessons — pay 10!

 

DUTCH training — NT2

Level A1, A2, B1, B2

Increase your Dutch skills with a training course to suit you exactly.
In the individual training we can increase one or more skills:

listening
speaking and conversation
pronunciation and intonation
reading
writing
extending vocabulary
knowledge and understanding of grammar

and you learn more about Dutch culture at the same time.

You can receive additional explanation of material taught in school.

Online one-to-one training is also available!

Price: 35 euro/hour

 

We also offer two-to-one training (small group of two students who can take the same course).
Online two-to-one training is also available.

Price: 25 euro/hour for each student.

 

 

 

EXAM training — NT2

Do you feel well prepared for your exam? You can be. Thorough and timely preparation is reflected in your exam results.

Would you like the targeted help of an experienced trainer in addition to your own preparation? We would be happy to help.

In the tailor-made training course we will look at which skills need most attention and concentrate on these. You will receive careful guidance and explanations. Practice with test papers and additional explanations of these are part of the training. You will also receive tips on how to make the best use of the available exam time.

Examen NT2 — level A2

Staatsexamen NT2 — level B1 (programme I), level B2 (programme II)

Online individual exam training is also available.

Price: 45 euro/hour

 

We also offer two-to-one training (small group of two students who can take the same exam training).
Online two-to-one training is also available.

Price: 35 euro/hour for each student.



Students who took exam training with us passed with good grades.


“Thanks so much for your help. I passed all the Inburgering A2 exams, even the Speaking exam!” (Jayan, student NT2 — level A2)

 

 

With BETTER LETTER students learn in a friendly and relaxed atmosphere.

BETTER LETTER – Tutoring

well-structured
well-paced
variety of lesson forms
multisensory approach
regular repetition

This approach is also recommended for students with dyslexia.

Want to know more? BETTER LETTER offers a test lesson for free!

Please contact us to find out what BETTER LETTER can do for you.

An Unassuming Person

Series: Vocab Quarterly

 

 

 

An Unassuming Person

is
pretentieloos
bescheiden
beleefd
zachtmoedig
grootmoedig
vriendelijk
troostend zonder woorden

neemt
tijd voor anderen

heeft en brengt
eenvoud


— is niet met zichzelf bezig —

 

Do you know Someone Who is an Unassuming Person?

 

Inburgering – examen Spreken, A2

Inburgeringsexamen A2 — Spreken

Wil je het examen spreekvaardigheid, niveau A2, gaan doen? Een beetje spannend, dat examen… Goed en veel oefenen is belangrijk en helpt je! Op deze website vind je gratis oefenexamens: www.adappel/oefenmateriaal. Ook op www.inburgeren.nl staan gratis oefenexamens.

Veel succes!

Wil je nog meer gratis oefeningen? Stuur een e-mail naar Better Letter (met je naam en je examendatum). Dan krijg je een set goede oefenvragen toegestuurd (pdf). Bij elke oefenvraag krijg je ook een voorbeeld van een goed antwoord.

Heb je nog vragen over het examen? Of wil je persoonlijk les, online? Laat het via een e-mail of appje weten!

Ook jij kunt het examen Spreken halen!

 

Het Wilhelmus

Het Nederlandse volkslied,
sinds 1932.

 

Oorspronkelijk gedicht omstreeks 1570, tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).


Vvilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant ghetrouwe
Blijf ick tot inden doot:
Een Prins van Oraengien
Ben ick vrij onuerueert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.

Mijn Schilt en mijn betrouwen
Sijt ghy, O Godt mijn Heer
Op v so wil ick bouwen
Verlaet my nemmermeer:
Dat ick toch vroom mach blijuen
V dienaer taller stont,
Die Tyranny verdrijuen,
Die my mijn hert doorwont.

Oorlof mijn arme Schapen
Die zijn in grooten noot,
V Herder sal niet slapen
Al zijt ghy nu verstroyt:
Tot Godt wilt v begheuen,
Sijn heylsaem Woort neemt aen,
Als vrome Christen leuen,
Tsal hier haest zijn ghedaen.


Uit: Een nieu Guese liede boecxken (1576)

 

MBO-4 afstuderen – NEDERLANDS corrigeren

 

Zit je in je examenjaar van mbo-4? Druk bezig met de inhoud van je vak en met een lange rij opdrachten?
Wil je vooral de inleveropdrachten die flink meetellen, in foutloos, goedlopend Nederlands hebben? (Want ook de vorm wordt gewogen.) Wij kijken je teksten na voor een betaalbare prijs!

Met het corrigeren van opdrachten voor de opleiding Verpleegkunde hebben we veel ervaring.
Wij kunnen je óók deskundig helpen als je bij een andere opleiding gaat afstuderen.

Corrigeren helpt jou — om goed af te studeren! Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

Trainen NT2. Trainen voor Staatsexamen I of II.

Nederlands leren. Trainen voor een NT2-examen, zoals Staatsexamen I of II. Dat gaat leuker en gemakkelijker met een taalleraar!

Een huis aan een gracht, een boogbrug, een molen, een fiets, een kerk — dat zijn zichtbare zaken-van-Nederland. Eenvoudig te zien, zelfs op een mistige najaarsdag.
Maar sommige onderdelen van de Nederlandse cultuur zijn níet direct zo helder. En bepaalde aspecten van de Nederlandse taal evenmin. Een gekwalificeerde taaltrainer – native Dutch – kan de cursist helpen bij het leren van Nederlands. In een maatwerktraining gaat dat extra goed. Daarin is genoeg ruimte om vragen te beantwoorden, uitleg te geven, lastige taalonderdelen aan te pakken en te trainen voor toetsen of een (Staats)examen. De taalvaardigheid van de cursist groeit met de week en de motivatie om de Nederlandse taal en cultuur te begrijpen wordt ongemerkt nog sterker!

Wil jij groeien in Nederlands? Wil je werken aan bijvoorbeeld je schrijfvaardigheid? En doe je dat graag samen met een taalleraar? Wij kunnen je helpen om zinnen en teksten beter te schrijven: adequaat, grammaticaal correct, met een juiste structuur (inclusief goede verbindingswoorden), juiste woordkeus, goede spelling, enzovoorts. Ook voor andere taalonderdelen kun je training krijgen, bijvoorbeeld voor luistervaardigheid, spreken en gesprekken voeren, uitspraak.

Wij hebben een passende maatwerktraining voor je. Een gratis proefles is een mooi vertrekpunt. Kijk hier voor meer informatie en neem vrijblijvend contact met ons op! 

 


Wil je extra oefenen? Kijk eens op nt2taalmenu.nl voor gratis oefenmateriaal. Voor meerdere taalniveaus beschikbaar.

Typically English: ‘-ing’. Meeting ‘-ing’ bij vertalen, redigeren en trainen.

In het Engels – zowel in teksten die al enkele eeuwen oud zijn als in teksten van ‘nu’ en zowel in proza als in gedichten – kom je veel woorden tegen die eindigen op ‘-ing’. Bijvoorbeeld in deze fragmenten:

 

What are those humbling circumstances the mighty hand of God brings men into. Supposing here what was before taught concerning the crook in the lot being of God’s making, these are circumstances, […].

The Crook in the Lot (Thomas Boston, 1737)

 

 

When I hear the birds singing in the trees
When I hear the gentle murmuring of the breeze,
Then it seems that I’m hearing
[…].

Seeing snow capped mountains
reaching to the sky,
Trees in the forest, majestic and high,
[…].

Looking at the sun setting in the sea,
Such amazing beauty must speak to you and me.
[…].

From The Beginning (Marilyn Baker, 1981)

 

Een woord op ‘-ing’ kan een zelfstandig naamwoord zijn (the meeting) of een deelwoord (tegenwoordig deelwoord; een bijwoordelijk gebruikt deelwoord; een bijvoeglijk gebruikt deelwoord). Het kan bijvoorbeeld ook als ‘gerund’ gebruikt zijn. Als vertaler en redacteur verbaas ik me soms toch nog over de enorme compactheid van Engelse zinnen, een compactheid die onder meer wordt bereikt door het ingenieuze gebruik van woorden op ‘-ing’ (vooral van deelwoorden). Zoveel ‘grammaticale compactheid’ laat het moderne Nederlands op dit vlak zeker niet toe. Erg is dat niet.

Samen met de studenten delf ik ook als taaltrainer Engels mooie schatten op uit vocabulaire en grammatica. En via vocabulaire en grammatica. Als we het al niet wisten – een goede vorm is belangrijk om de inhoud te laten spreken.